Назив пројекта:
Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Локација
Република Србија
Вредност пројекта:
Грант
161,382.77 ЕУР
Учешће Општине Бач и Општине Бачки Петровац
17,971.28 ЕУР
Почетак пројекта
24/12/2018
Завршетак пројекта
23/12/2020
Тело за уговарање
Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

О ПРОЈЕКТУ

П ројекат “Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке” је пројекат финансиран из средстава Европске уније (ИПА 2014), којим управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. Водећи партнер на пројекту је Општина Бач, а партнери су Општина Бачки Петровац и Невладина организација „Бизнис Нова“ из Новог Сада.

У склопу пројектног буџета, у општини Бач оформљен је Дунавски ресурни центар (Danube resource Center – DYRC) који је током пројекта, а и након његовог завршетка радио на успостављању структуре за подршку младима, организовању тренинга за чланове локалних савета за младе, савета за запошљавање и осталих доносиоца одлука на локалном нивоу, креирању и усвајању Локалног акционог плана за младе и др. У оквиру пројекта организовани су тренинзи за младе, програми за менторство, размену искустава, експертизе и др. 

Крајњи корисници пројекта су незапослени млади и њихове породице, запослени у локалним институцијама – Центри за социјални рад, експозитуре Националне службе за запошљавање, локалне самоуправе Бач и Бачки Петровац те њихове канцеларије за локални економски развој, сектор малих и средњих предузећа, као и грађани циљаних општина.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Oпшти циљ пројекта је унапређење положаја младих и стварање услова за њихово запошљавање и самозапошљавање у Дунавском региону Јужне Бачке са фокусом на руралне средине.

Специфични циљеви:

 • Повећање запошљивости младих кроз изградњу капацитета и интеграцију у тржиште рада
 • Развој нових модела подршке и унапређења капацитета локалних институција за креирање и имплементацију локалних политика запошљавања младих.
 • Подизање јавне свести о значају унапређења положаја младих у локалној заједници и њиховом равноправном учешћу на тржишту рада

Наведени циљеви ће се остварити кроз:

 • Успостављање организационе структуре (Дунавски ресурсни центар за младе) за подршку младима
 • Организација и имплементација тренинга за младе те успостављање програма за ментроство и размену искуства.
 • Организација тренинга за чланове локалних савета за младе, савета за запошљавање и осталих доносиоца одлука на локалном нивоу.
 • Креирање и усвајање Локалног акционог плана за младе у оквиру којег ће бити дефинисане локалне мере и модели за запошљавање младих
 • Реализација студијске посете за младе и размену искустава
 • Промоција пројекта и омладинског запошљавања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА 

 • Отворена и функционална два Дунавска ресурсна центра за младе у Бачу и Бачком Петровцу у којем ће радити координатори ове две канцеларије.
 • 30 младих у Бачу и Бачком Петровцу је прошло кроз обуке за изградњу капацитета за запошљавање и самозапошљавање, менторинг и подучавање један на један
 • 35 чланова локалних савета за младе и доносилаца одлука у Бачу и Бачком Петровцу прошло обуке на тему програма за унапређење положаја младих
 • Усвојени локални акциони планови за младе са фокусом на запошљавање
 • Промовисан пројекат

Пројекат “Подршка Европске уније активном учењу младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

 

Пројектом управља Министарство финансија Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарсво омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs .

Од 2020. до данас, Европска унија је донирала више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средсвима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је импелементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србји више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Новост 2

U sklopu projekta "Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke", u opštini Bač i Bački Petrovac je oformljen Dunavski resursni Centar ("Danube resource Center - DYRC") koji će tokom projekta, a i nakon njegovog završetka uspostavljati strukture za...

opširnije

Новост 1

Projekat "Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke" vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU, a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji sa povećanjem zaposlenosti, omladinskih...

opširnije
Сав садржај узет је са презентације О пројекту

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;