Naziv projekta:
Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke
Lokacija
Republika Srbija
Vrednost projekta:
Grant
161,382.77 EUR
Učešće Opštine Bač i Opštine Bački Petrovac
17,971.28 EUR
Početak projekta
24/12/2018
Završetak projekta
23/12/2020
Telo za ugovaranje
Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije

O PROJEKTU

P rojekat „Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke“ je projekat finansiran iz sredstava Evropske unije (IPA 2014), kojim upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Vodeći partner na projektu je Opština Bač, a partneri su Opština Bački Petrovac i Nevladina organizacija „Biznis Nova“ iz Novog Sada.

U sklopu projektnog budžeta, u opštini Bač oformljen je Dunavski resursni centar (Danube resource Center – DYRC) koji je tokom projekta, a i nakon njegovog završetka radio na uspostavljanju strukture za podršku mladima, organizovanju treninge za članove lokalnih saveta za mlade, saveta za zapošljavanje i ostalih donosioca odluka na lokalnom nivou, kreiranju i usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade i dr. U okviru projekta organizovani su treninzi za mlade, programi za mentorstvo, razmenu iskustava, ekspertize i dr.

Krajnji korisnici projekta su nezaposleni mladi i njihove porodice, zaposleni u lokalnim institucijama – Centri za socijalni rad, ekspoziture Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalne samouprave Bač i Bački Petrovac, te njihove kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, sektor malih i srednjih preduzeća, kao i građani ciljanih opština.

CILJEVI PROJEKTA 

Opšti cilj projekta je unapređenje položaja mladih i stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje u Dunavskom regionu Južne Bačke sa fokusom na ruralne sredine.

Specifični ciljevi:

 • Povećanje zapošljivosti mladih kroz izgradnju kapaciteta i integraciju u tržište rada
 • Razvoj novih modela podrške i unapređenja kapaciteta lokalnih institucija za kreiranje i implementaciju lokalnih politika zapošljavanja mladih
 • Podizanje javne svesti o značaju unapređenja položaja mladih u lokalnoj zajednici i njihovom ravnopravnom učešću na tržištu rada

Navedeni ciljevi će se ostvariti kroz:

 • Uspostavljanje organizacione strukture (Dunavski resursni centar za mlade) za podršku mladima
 • Organizacija i implementacija treninga za mlade te uspostavljanje programa za mentorstvo i razmenu iskustva
 • Organizacija treninga za članove lokalnih saveta za mlade, saveta za zapošljavanje i ostalih donosioca odluka na lokalnom nivou
 • Kreiranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za mlade u okviru kojeg će biti definisane lokalne mere i modeli za zapošljavanje mladih
 • Realizacija studijske posete za mlade i razmenu iskustava
 • Promocija projekta i omladinskog zapošljavanja

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

 • Otvorena i funkcionalna dva Dunavska resursna centra za mlade u Baču i Bačkom Petrovcu u kojem će raditi koordinatori ove dve kancelarije
 • 30 mladih u Baču i Bačkom Petrovcu je prošlo kroz obuke za izgradnju kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje, mentoring i podučavanje jedan na jedan
 • 35 članova lokalnih saveta za mlade i donosilaca odluka u Baču i Bačkom Petrovcu prošlo obuke na temu programa za unapređenje položaja mladih
 • Usvojeni lokalni akcioni planovi za mlade sa fokusom na zapošljavanje
 • Promovisan projekat

Projekat „Podrška Evropske unije aktivnom učenju mladih“ vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs .

Od 2020. do danas, Evropska unija je donirala više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

 

 

NAJNOVIJE VESTI

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.

Sav sadržaj uzet je sa prezentacije O projektu

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;