БИЗНИС ПЛАН

 – појам и значај, израда бизнис плана –

 

 

Планирање пословања

Планирање пословања је неопходно:

 • Уколико желимо да успешно реализујемо неки планирани посао, морамо поштовати одређена правила и процедуре
 • У посао се улаже новац, рад, енергија и време, са основним циљем да се оствари одговарајућа добит и опстанак
 • Нову пословну идеју треба скицирати – то ће бити нацрт будућег бизнис плана

Шта је бизнис план?

 • Документ који представља планирану пословну идеју, разрађује начин њеног спровођења, проверава практичну изводљивост и очекиване ефекте (за почетнике)
 • Документ који говори о циљевима и плановима и начину њиховог остваривања
 • Скица планиране пословне активности
 • Резиме досадашњих и будућих активности фирме

     Бизнис план је визит карта фирме (пројекта), која се користи за представљање пословним партнерима, заинтересованим инвеститорима, кредиторима, купцима

Зашто бизнис план?

 • Да се разради пословна идеја, провери њена реализација у пракси и процене очекивани ефекти 
 • Да се направи избор између неколико алтернатива
 • Као путоказ и подсетник за текуће активности
 • За проверу остварених резултата и благовремено реаговање, уколико посао крене у нежељеном правцу
 • Да се пореди стварно са планираним стањем
 • За обезбеђење кредита или других видова подршке (партнерство, инвеститори, донатори…)
 • За добијање послова (тендери, конкурси)

Када се припрема бизнис план?

 • Приликом започињања новог посла 
 • Код унапређења и развоја пословања
 • Код обезбеђења финансијских средстава

Израда бизнис плана – садржај

Уводни део

 • Резиме бизнис плана
 • Менаџмент и организација 
 • Подухват / производ / услуга 
 • Маркетинг план
 • Формулисање стратегије конкурентности
 • План производње и оперативни план
 • Финансијски план
 • План раста и развоја
 • Додаци и прилози

Садржај бизнис плана није стандардизован – усклађује се са захтевима крајњег корисника

Уводни део и резиме

Уводни део

 • Општи подаци о привредном субјекту

Резиме

 • Рекапитулција бизнис плана
 • Израђује се на крају

Менаџмент и организација

 • Основне информације о инвеститору
 • Врста и структура власништва
 • Организациона структура
 • Расположиви људски ресурси
 • Менаџмент тим
 • Остали чланови тима

Подухват / производ / услуга

 • Полазна тачка у представљању пословне идеје је опис производа и услуга које ће се пласирати на тржиште
 • Производ/услуга = суштина и сврха предузетништва, крајњи резултат пословне активности
 • Производ/услугу треба у потпуности описати, на јасан и једноставан начин, уз избегавање стручне терминологије (читаоци или инвеститори не морају бити познаваоци те области)
 • Навести конкурентске предности производа  шта је то што их издваја у односу на исте или сличне постојеће производе/услуге на тржишту
 • Које користи и погодности ће имати купци од коришћења производа/услуге
 • Додатне погодности – специјалне понуде, гаранције, услови, попусти…

Маркетинг план

Основни циљ дела Маркетинг план је разумевање купаца и њихових потреба

 • Задатак и циљ маркетинга – продати производ/услугу
 • Квалитет производа/услуге је врло важан, али не и пресудан фактор при избору од стране купца
 • Маркетинг је једна од кључних активности која утиче на успех неког посла

Анализа тржишта

 • Профил купаца – Ко су купци? Каква је њихова куповна моћ? Да ли њихова старост, пол, образовање, занимање,  животни стил и сл. утичу на куповину? Да ли купују једном или више пута? Како цена, квалитет, паковање, гаранција, сервис, попуст утичу на одлуку о куповини? Да ли је производ/услуга за њих неопходност, само једна од набавки или луксуз?
 • Профил гране (ПЕСТ анализа) – колика је величина тржишта, какви су трендови у грани у којој предузеће послује, пројекције, баријере с циљем утврђивања укупног тржишног потенцијала. Извести закључке да ли је тржиште у експанзији, по којој динамици…
 • Профил конкуренције – истраживање конкуренције, класификација, анализа директне конкуренције

Анализа конкуренције

Израда бизнис плана

SWOT анализа

Формулисање стратегије конкурентности

 • Ценовна стратегија (планирана политика цена, посебне понуде, услови плаћања)
 • Позиционирање (тржишне нише)
 • План продаје и обрачун укупног прихода  (пројекција за наредни период)
 • Структура највећих купаца (на основу сегментације)
 • План набавке (потребне количине материјала, укупна вредност потребних набавки, структура добављача)
 • Канали дистрибуције
 • План промотивних активности  (буџет за маркетинг)

План производње и оперативни план

Техничко-технолошка анализа

 • Попис основних објеката, њихове карактеристике и вредност
 • Попис постојеће опреме за рад, њихове основне карактеристике и вредност
 • Ниво искоришћености капацитета

Оперативни план

 • Локациони аспект

 Финансијски план

 • Структура инвестиционих улагања – у објекте, машине и опрему, лиценце, дозволе, инфраструктуру, материјал
 • Укупно инвестиционо улагање, предвиђени извори и услови финансирања
 • Пројекција биланса успеха и очекиване добити
 • Економска анализа и оцена пројектованих резултата
 • Закључна оцена планираног пројекта

Најважнији сегмент бизнис плана, који приказује очекиване економске и финансијске ефекте планираног посла, његову оправданост и исплативост

На основу планираног обима производње и продаје, врше се пројекције основних финансијских показатеља:

 • Укупних годишњих прихода
 • Појединачних трошкова пословања и укупних годишњих расхода
 • Обрачун планиране добити
 • Анализа и економска оцена пројектованих величина

Оцена пројектованих резултата

Коефицијент економичности = укупни приходи/укупни расходи (колико се оствари прихода на сваки динар расхода)

Стопа акумулативности = планирана нето добит/укупна улагања х 100%

(способност планираног пројекта да оствари принос на уложена средства)

Време враћања улагања = укупна улагања/планирана нето добит

(за колико година ће средства уложена у пројекат да се поврате)

Завршна фаза израде бизнис плана

 • Динамички план
 • План раста и развоја
 • Додаци и прилози
 • Резиме

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

 Сва документа, информације, материјале и фотографије можете преузети на званичној интернет презентацији Youth Inclusion пројекта @www.ukljucivanjemladih.rs

Питања и помоћ  

Лазар Дорошков

Key expert, Youth Inclusion

+381 60 5670890

Е-маил: ldoroskov@gmail.com

www.ukljucivanjemladih.rs

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;