BIZNIS PLAN

 – pojam i značaj, izrada biznis plana –

 

 

Planiranje poslovanja

Planiranje poslovanja je neophodno:

 • Ukoliko želimo da uspešno realizujemo neki planirani posao, moramo poštovati određena pravila i procedure
 • U posao se ulaže novac, rad, energija i vreme, sa osnovnim ciljem da se ostvari odgovarajuća dobit i opstanak
 • Novu poslovnu ideju treba skicirati – to će biti nacrt budućeg biznis plana

Šta je biznis plan?

 • Dokument koji predstavlja planiranu poslovnu ideju, razrađuje način njenog sprovođenja, proverava praktičnu izvodljivost i očekivane efekte (za početnike)
 • Dokument koji govori o ciljevima i planovima i načinu njihovog ostvarivanja
 • Skica planirane poslovne aktivnosti
 • Rezime dosadašnjih i budućih aktivnosti firme

     Biznis plan je vizit karta firme (projekta), koja se koristi za predstavljanje poslovnim partnerima, zainteresovanim investitorima, kreditorima, kupcima

Zašto biznis plan?

 • Da se razradi poslovna ideja, proveri njena realizacija u praksi i procene očekivani efekti
 • Da se napravi izbor između nekoliko alternativa
 • Kao putokaz i podsetnik za tekuće aktivnosti
 • Za proveru ostvarenih rezultata i blagovremeno reagovanje, ukoliko posao krene u neželjenom pravcu
 • Da se poredi stvarno sa planiranim stanjem
 • Za obezbeđenje kredita ili drugih vidova podrške (partnerstvo, investitori, donatori…)
 • Za dobijanje poslova (tenderi, konkursi)

Kada se priprema biznis plan?

 • Prilikom započinjanja novog posla
 • Kod unapređenja i razvoja poslovanja
 • Kod obezbeđenja finansijskih sredstava

  Izrada biznis plana – sadržaj

  Uvodni deo

  • Rezime biznis plana
  • Menadžment i organizacija
  • Poduhvat / proizvod / usluga 
  • Marketing plan
  • Formulisanje strategije konkurentnosti
  • Plan proizvodnje i operativni plan
  • Finansijski plan
  • Plan rasta i razvoja
  • Dodaci i prilozi

  Sadržaj biznis plana je standardizovan – usklađuje se sa zahtevima krajnjeg korisnika

  Uvodni deo i rezime

  Uvodni deo

  • Opšti podaci o privrednom subjektu

  Rezime

  • Rekapitulacija biznis plana
  • Izrađuje se na kraju

  Menadžment i organizacija

  • Osnovne informacije o investitoru
  • Vrsta i struktura vlasništva
  • Organizaciona struktura
  • Raspoloživi ljudski resursi
  • Menadžment tim
  • Ostali članovi tima

  Poduhvat/proizvod/usluga

  • Polazna tačka u predstavljanju poslovne ideje je opis proizvoda i usluga koje će se plasirati na tržište
  • Proizvod/usluga = suština i svrha preduzetništva, krajnji rezultat poslovne aktivnosti
  • Proizvod/uslugu treba u potpunosti opisati, na jasan i jednostavan način, uz izbegavanje stručne terminologije (čitaoci ili investitori ne moraju biti poznavaoci te oblasti)
  • Navesti konkurentske prednosti proizvoda – šta je to što ih izdvaja u odnosu na iste ili slične postojeće proizvode/usluge na tržištu
  • Koje koristi i pogodnosti će imati kupci od korišćenja proizvoda/usluge
  • Dodatne pogodnosti – specijalne ponude, garancije, uslovi, popusti…

  Marketing plan

  Osnovni cilj dela Marketing plan je razumevanje kupaca i njihovih potreba

  • Zadatak i cilj marketinga – prodati proizvod/uslugu
  • Kvalitet proizvoda/usluge je vrlo važan, ali ne i presudan faktor pri izboru od strane kupca
  • Marketing je jedna od ključnih aktivnosti koja utiče na uspeh nekog posla

  Analiza tržišta

  • Profil kupaca – Ko su kupci? Kakva je njihova kupovna moć? Da li njihova starost, pol, obrazovanje, zanimanje, životni stil i sl. utiču na kupovinu? Da li kupuju jednom ili više puta? Kako cena, kvalitet, pakovanje, garancija, servis, popust utiču na odluku o kupovini? Da li je proizvod/usluga za njih neophodnost, samo jedna od nabavki ili luksuz?
  • Profil grane (PEST analiza) – kolika je veličina tržišta, kakvi su trendovi u grani u kojoj preduzeće posluje, projekcije, barijere s ciljem utvrđivanja ukupnog tržišnog potencijala. Izvesti zaključke da li je tržište u ekspanziji, po kojoj dinamici…
  • Profil konkurencije – istraživanje konkurencije, klasifikacija, analiza direktne konkurencije

  Analiza konkurencije

  R.br.
  Proizvođač/konkurent
  1.
  Preduzeće A
  2.
  Preduzeće B
  3.
  Preduzeće C
  4.
  Preduzeće D
  R.br.
  Jake strane preduzeća
  1.
 • Vodeći proizvođač
 • 2.
 • Široki proizvodni asortiman
 • 3.
 • Agresivan nastup na tržištu
 • 4.
 • Velike investicione namere
 • Poseduje značajne, relativno savremene proizvodne mogućnosti
 • Poseduje savremene kapacitete
 • Optimalna struktura proizvoda
 • Uveden sistem kvaliteta
 • Pouzdan proizvođač
 • Poseduje velike proizvodne mogućnosti
 • Obučen kadar
 • R.br.
  Slabe strane preduzeća
  1.
 • Veliko učešće proizvoda lošeg kvaliteta
 • 2.
 • Cenovna nekonkurentnost
 • 3.
 • Ograničeni rezultati van gravitacionog geografskog područja
 • 4.
 • Slabo korišćenje kapaciteta
 • Loša marketing strategija
 • Slabo korišćenje kapaciteta
 • Proizvođač bez jasne vizije
 • Loša tržišna pozicija
 • Loša motivisanost kadrova
 • Izrada biznis plana

  SWOT analiza

  Snage (vaše dobre strane)
  Slabosti
  Šanse
  Pretnje

  Formulisanje strategije konkurentnosti

  • Cenovna strategija (planirana politika cena, posebne ponude, uslovi plaćanja)
  • Pozicioniranje (tržišne niše)
  • Plan prodaje i obračun ukupnog prihoda (projekcija za naredni period)
  • Struktura najvećih kupaca (na osnovu segmentacije)
  • Plan nabavke (potrebne količine materijala, ukupna vrednost potrebnih nabavki, struktura dobavljača)
  • Kanali distribucije
  • Plan promotivnih aktivnosti (budžet za marketing)

  Plan proizvodnje i operativni plan

  Tehničko-tehnološka analiza

  • Popis osnovnih objekata, njihove karakteristike i vrednost
  • Popis postojeće opreme za rad, njihove osnovne karakteristike i vrednost
  • Nivo iskorišćenosti kapaciteta

  Operativni plan

  • Lokacioni aspekt

   Finansijski plan

  • Struktura investicionih ulaganja – u objekte, mašine i opremu, licence, dozvole, infastrukturu, materijal
  • Ukupno investiciono ulaganje, predviđeni izvori i uslovi finansiranja
  • Projekcija bilansa uspeha i očekivane dobiti
  • Ekonomska analiza i ocena projektovanih rezultata
  • Zaključna ocena planiranog projekta

  Najvažniji segment biznis plana, koji prikazuje očekivane ekonomske i finansijske efekte planiranog posla, njegovu opravdanost i isplativost

  Na osnovu planiranog obima proizvodnje i prodaje, vrše se projekcije osnovnih finansijskih pokazatelja:

  • Ukupnih godišnjih prihoda
  • Pojedinačnih troškova poslovanja i ukupnih godišnjih rashoda
  • Obračun planirane dobiti
  • Analiza i ekonomska ocena projektovanih veličina

  Ocena projektovanih rezultata

  Koeficijent ekonomičnosti = ukupni prihodi/ukupni rashodi (koliko se ostvari prihoda na svaki dinar rashoda)

  Stopa akumulativnosti = planirana neto dobit/ukupna ulaganja x 100%

  (sposobnost planiranog projekta da ostvari prinos na uložena sredstva)

  Vreme vraćanja ulaganja = ukupna ulaganja/planirana neto dobit

  (za koliko godina će sredstva uložena u projekat da se povrate)

  Završna faza izrade biznis plana

  • Dinamički plan
  • Plan rasta i razvoja
  • Dodaci i prilozi
  • Rezime

  PODRŠKA EVROPSKE UNIJE AKTIVNOM UKLJUČIVANJU MLADIH

   Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Youth Inclusion projekta @www.ukljucivanjemladih.rs

  Pitanja i pomoć  

  Lazar Doroškov

  Key expert , Youth Inclusion

  +381 60 5670890

  E-mail: ldoroskov@gmail.com

  www.ukljucivanjemladih.rs

  Општина Бач

  Opština Bač

  Општина Бачки Петровац

  Opština Bački Petrovac

  Бизниснова - центар проактивно пословање

  Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

  Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

   Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

  Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
   

  Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

   Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

  Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
  ;