О МЕНТОРИНГ УСЛУЗИ

МСП морају да управљају пословањем са недовољним пословним ресурсима, као што су основна и обртна средства, људски ресурси, извори финансирања, информације и време. Међу овим ресурсима, време је најоскуднији ресурс за МСП. Власник је принуђен да се бави различитим свакодневним оперативним питањима и нема времена да анализира тренутну ситуацију и планира унапред.

Менторинг је нефинансијска, техничка подршка за МСП која омогућава дијагностификовање пословања и планирање активности за даљи раст пословања. За разлику од пословног консултанта који пружа саветодавне услуге из одређене области, ментор као „лекар опште праксе“ пружа предузећу општу подршку, укључујући и дијагнозу предузећа и акционо планирање.

Важно је напоменути да је менторинг процес сарадње; то није једносмерна услуга, већ је заједнички рад власника и ментора који се обавља на лицу места, у предузећу. Ова јединственост олакшава изградњу поверења између власника и ментора, а комуникација и сарадња се често настављају и након менторинга.

Кључни појмови

Шта је менторинг?

Менторинг значи идентификацију најзначајнијег сегмента у оквиру предузећа и усмеревање МСП да своје управљачке ресурсе усмери у том правцу. Постоје многи изазови са којима МСП морају да се боре, али је немогуће да их све реше. У условима озбиљне конкуренције, за МСП је најважније да пронађу кључ успеха свог бизниса и да се фокусирају на њега да би наставили и/или унапредили пословање и сопствени развој.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

•  Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту односно задрузи;
• Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
• Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
• Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
• Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
• Помоћ у проналажењу пословних партнера;
• Помоћ при проналажењу потребних информација;
• Консалтинг;
• Саветовање/коучинг;
• Обука;
• Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте

Ко је ментор?

Ментор је особа која помаже МСП да одрже пословање и да се развију кроз менторинг. Ментори пружају подршку МСП кроз услугу менторинга и сви они за циљ имају да помогну МСП да наставе и/или унапреде пословање и сопствени развој. Уз адекватну подршку коју пчружају ментори, МСП идентификују кључ успеха и на тај начин они се охрабрују да раде у правцу његовог остваривања. Од ментора се такође очекује да пружају подршку и да сарађују са инситуцијама које се баве развојем предузетништва, с циљем обезбеђивања додатне подршке за предузећа. Ментори стичу сертификате након што прођу неопходну обуку и испит.

Ко су корисници?

Корисници услуга менторинга деле се на зрела предузећа и почетнике у бизнису.

Зрело предузеће је МСП које тежи ка даљем унапређењу и развоју свог бизниса. Почетници у бизнису су МСП која су започела бизнис у протекле три године.

Шта ментор треба да ради?

Најважнија активност у менторингу је дијагностиковање предузећа. Дијагностиковањем предузећа ментори идентификују најзначајнији сегмент у оквиру пословања МСП и заједно са њима израђују конретан акциони план. Такође, ментори помажу МСП да реализују план тако што их подстичу да предузму кораке у циљу реализације планираног.

Шта је резултат дијагностиковања?

Извештај о дијагностиковању треба да садржи опис најзначајнијег сегмента пословања за који МСП треба да предузме акције. Такође је неопходно да извештај садржи практичан акциони план, који садржи конретне акције, да би МСП разумело шта мора да ради. Комбинујући горе наведено, МСП може на одговарајући начин да усмери сопствене управљачке ресурсе у правцу унапређења најзначајнијег сегмента пословања.

Када неко може да буде ментор?

Развојна агенција Србије израдјује програм обуке и систем квалификације за менторе, те врши сертификацију ментора који су похађали програм обуке и положили испит који спроводи Развојна агенција Србије.

ФАЗЕ ПОСЛОВАЊА

Према фази раста у којој се предузеће тренутно налази, МСП се могу сврстати у две групе:

1. Период покретања посла (1-3 године)

Почетници у бизнису се суочавају са недостатком знања (финансијско управљање, конкуренција , маркетинг и продаја, позиционирање итд.), пословне стратегије и ресурса (финансијски ресурси, људски ресурси, машине и опрема итд.). Ментор треба да нађе ефикасан начин да им помогне, да са ограниченим ресурсима опстану и пронађу своје место у предузетничком свету.

2. Зрела предузећа (3 и више година)

Како посао расте, тако се повећава и сложеност управљања предузећем. Власник се мора бивити финансијама, улагањима и кредитима, контролом ефикасности и контролом квалитета, маркетингом и продајом, изградњом тима и тако даље. Уз све ове компликоване задатке, велики је изазов за власника да издвоји одређено време за организаовање идеја и развој стратегија. Због тога, стандардизовани менторинг за зрела МСП обухвата дијагнозу предузећа и ментори помажу власнику да препозна тренутну ситуацију у предузећу и идентификује најважнији сегмент на који треба да се фокусира.
Извор: Водич за менторинг (2. издање), јуни 2020. израђен од стране Развојне агенције Србије (РАС) и Јапанске агенције за међународну сарадњу у оквиру пројекта успостављање и промоција менторинг услуге за мала и средња предузећа на западном Балкану (фаза 2).

Сав садржај узет је са презентације Менторинг

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;