ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Управљање финансијама-основе

БИЛАНСИ

 • Биланс стања
 • Биланс успеха

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај о стању (имовине) привредног друштва на одређени дан (31.12.20___).

Састоји се од упоредног приказа АКТИВЕ, односно средстава са којима привредно друштво располаже и ПАСИВЕ, односно приказа извора или порекла средстава са којима привредно друштво располаже.

АКТИВА = ПАСИВА

Актива = Стална средства + Обртна средства

Пасива = Сопствени извори + Позајмљени извори

Следи проширена билансна једначина:

Стална средства + Обртна средства = Сопствени извори + Позајмљени извори

На пример, ако једно привредно друштво има у свом магацину робу у вредности од 1.000.000 новчаних јединица, та роба ће бити приказана у билансу стања као актива, односно, као средство којим привредно друштво располаже. Ако на име ове робе привредно друштво дугује добављачима 900.000 новчаних јединица, а банкама 100.000 новчаних јединица, тада ће у билансу стања као порекло ове робе, односно као пасива бити наведени ови дугови. Билансне стране МОРАЈУ бити уравнотежене, АКТИВА је 1.000.000 новчаних јединица, а ПАСИВА је 900.000 + 100.000 односно 1.000.000.

 

 

 

 

Графички приказ БИЛАНСА СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују ПРИХОДИ И РАСХОДИ привредног друштва са циљем утврђивања резултата пословања (остварене добити или губитка) у одређеном временском периоду.

Логично, садржину биланса успеха чине ПРИХОДИ И РАСХОДИ.

Израђује се за период од … до (01.01. до 31.12.)

КЛАСЕ – структура билансног оквира

Класа 0 – Неуплаћени уписани капитал и стална средства

Класа 1 – Залихе

Класа 2 – Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

Класа 3 – Капитал

Класа 4 – Дугорочна резервисања и обавезе

Класа 5 – Расходи

Класа 6 – Приходи

Класа 7 – Отварање и закључак рачуна стања и успеха

БИЛАНСНЕ ШЕМЕ

Билансна шема биланса стања

АКТИВА И ПАСИВА

АКТИВА: КЛАСЕ 0, 1, 2

ПАСИВА: КЛАСЕ 3, 4

Билансна шема биланса успеха

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПРИХОДИ: КЛАСА 6

РАСХОДИ: КЛАСА 5

РЕЗУЛТАТ: КЛАСА 7

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Неопходна документација за успешну припрему:

Биланси (годишњи извештаји о пословању) стања и успеха

Блиц финансијска анализа (траје неколико минута):

 • основа анализе је израчунавање НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА (приказује хоризонталну равнотежу биланса стања)
 • акценат у овој анализи је на ЛИКВИДНОСТИ и обрачуну износа потребних обртних средстава

НЕТО ОБРТНИ ФОНД

Показује покривеност залиха нето обртним фондом.

Представља однос између, са једне стране сталне имовине (основних средстава и залиха) и са друге стране дугорочних извора средстава (сопствени капитал и дугорочни зајмови).

Уколико је имовина (основна средства и залихе) већа од дугорочних извора средстава (сопствени капитал и дугорочни зајмови), то показује да је нето обртни фонд негативан, тј недостатак обртних средстава.

При таквом резултату, са сигурношћу можемо закључити да предузеће има финансијских проблема, односно да је НЕЛИКВИДНО.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА

На овом графичком примеру је уравнотежен нето обртни фонд, залихе су покривене дугорочним средствима (капитал и дугорочне обавезе)

ЗАДАТАК 1
 израчунавање нето обртног фонда

На основу датих биланса стања реалних примера, израчунати нето обртни фонд за текућу и претходну годину пословања.

Одредити тренд НОФ-а и предложити мере за враћање биланса у равнотежу, односно за постизање ЛИКВИДНОСТИ.

ОБРАЧУН ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

ОБРТНА СРЕДСТВА

Основне особине:

Неопходна су за несметано функционисање пословања предузећа, за одржавање ликвидности.

Саставни су део структуре инвестиција

За израчунавање потребног износа обртних средстава су неопходни подаци о трошковима и из биланса успеха: приходи, расходи, материјални трошкови, зараде, порез на добит, амортизација

ЗАДАТАК 2
 ИЗРАЧУНАВАЊЕ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

Израчунати потребна обртна средства, на основу датих трошкова и биланса успеха

Напомена: на основу врсте делатности предузећа, коефицијенти обртаја обртних средстава се разликују

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Рачуна се на годишњем нивоу.

Нето добит + амортизација = укупан потенцијал

Укупан потенцијал постојеће обавезе = НЕТО потенцијал (тренутни потенцијал)

Постојеће обавезе – ануитети према банкама, фондовима, лизингу, …

Извори финансирања

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање

 • Расписује: Национална служба за запошљавање

Коме су намењена средства?

 • Средства су намењена незапосленима који се воде на евиденцији код НСЗ и имају завршену обуку за започињање посла, а ради оснивања: радње, задруге или другог облика предузетништва или привредног друштва.

ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА:

 • Самозапошљавање – 200.000,00 РСД
 • Самозапошљавање вишкова запослених – 220.000,00 РСД
 • За незапослене особе са инвалидитетом – 240.000,00 РСД

Обавезе корисника субвенција

 • Обављање регистроване делатности и измирење обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање – НАЈМАЊЕ 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
 • УДРУЖИВАЊЕ ВИШЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ – оснивање привредног друштва:
 • Свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију.

Услови

 • Лице пријављено на евиденцију незапослених код НСЗ
 • Завршена обука из предузетништва код НСЗ или код АРРА
 • Измирене раније уговорне и друге обавезе према НСЗ
 • У дозвољеном оквиру опредељеног износа за државну помоћ у текућој и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.
 • У току трајања Јавног позива незапослено лице може да поднесе САМО ЈЕДАН захтев.
 • РОК ЗА ПРИЈАВУ: У СКЛАДУ СА РАСПИСАНИМ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Расписују: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

 Циљеви програма

 • Подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање привредних субјеката
 • Подстицање запошљавања
 • Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва

Ко може да конкурише?

 • Предузетници, микро и мала привредна друштва који су регистровани у АПР 2 године у односу на годину подношења захтева

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА:

 • До 30% вредности улагања (70% кроз кредит Фонда за развој)
 • До 40% вредности улагања (60% кроз кредит Фонда за развој) – из општине четвртог нивоа развијености

Услови кредитирања

 • Рок отплате до 5 година
 • Грејс период – 1 година
 • Каматна стопа = 1.5% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења

Износ укупних средстава за предузетнике правна лица

 • Минималан износ улагања = 400.000,00 РСД
 • Максималан износ = 6.000.000,00 РСД

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају

 • текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара: извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење;
 • куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);
 • трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Обезбеђење кредита

 • Гаранција пословне банке, или
 • Хипотека првог реда на непокретностима, и то: 1. Хипотека првог реда на непокретностима, за износ кредита до 1.000.000,00 РСД на захтев клијента, а преко 1.000.000,00 РСД обавезно, и/или 2. хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту (укључујући и градско грађевинско земљиште) за износ кредита до 500.000,00 РСД, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења; и/или
 • Залога на покретним стварима у власништву односно залога на постојећој / будућој опреми за износ кредита до 1.000.000,00 РСД, с тим да појединачна вредност опреме која се залаже не буде мања од 50.000,00 РСД,  а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или
 • Уговорно јемство (или приступање дугу) привредног субјекта за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга и/или
 • Уговорно јемство физичког лица до максималног износа кредита од  500.000,00 динара, док се део кредита изнад тог износа мора обезбедити другим инструментима, и
 • Бланко сопствене менице корисника кредита, са клаузулом “без протеста“ и меничним овлашћењем се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

Додатне информације

 • Однос тржишне вредности наведених инструмената обезбеђења у односу на износ кредита увећан за припадајућу камату и друге трошкове, треба да буде 1,2:1.
 • Напомена за ручну залогу као обезбеђење: опрема која је наведена у профактури и програму не може се мењати након закључења уговора о кредиту. Изузетно у оправданим ситуацијама, у току обраде захтева, може се извршити измена и добављача и опреме који су наведени у профактури и пословном плану. Уколико се замена добављача врши након пуштања средстава иста се може прихватити само уколико је захтев поднет у року од 30 дана од дана пуштања средстава за предметну намену.
 • Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења, уколико анализом захтева утврди да је то потребно.

Реализација средстава

 • Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31.12.2020. године.
 • Рок за обраду кредитног захтева привредног субјекта код Фонда је највише 20 дана, након чега привредни субјект треба да буде обавештен уколико је потребно допунити документацију у одређеном року.
 • У року од осам дана од дана доношења Одлуке Управног одбора о кредиту,  Фонд о одлуци о кредиту и о решењу о додели бесповратне помоћи обавештава привредни субјекат,  а  у року до 60 дана од дана достављања одлуке и решење,  закључује уговор о додели бесповратних средстава и  уговор о кредиту са привредним субјектом.
 • Датумом закључења уговора о бесповратним средствима се сматра онај датум када је уговор потписан од стране овлашћеног лица Фонда.
 • По закључењу  уговора о додели бесповратних средстава и након успостављања свих инструмента обезбеђења по уговору о кредиту, Фонд  ће, у року од 15 дана од дана успостављања инструмената обезбеђења, уплатити одобрена бесповратна средства директно на наменски рачун корисника, а на основу захтева корисника и валидне документације за пуштање средстава.

Подношење захтева

Пријем захтева ће се вршити све док се не потроше средства за ову намену, а најкасније до 31.12.2020. године. Пријем захтева се врши на адресама Фонда у Нишу, Булевар Немањића 14а и у Београду, Кнез Михаилова 14, било предајом на писарници било слањем препорученом поштом.

Покрени се за посао: Шта је програм „Покрени се за посао“?

 • Програм „Покрени се за посао” су 2009. године покренуле компанија Филип Морис и организација ENECA, у жељи да допринесу смањењу незапослености у Србији и подстакну предузетништво у нашој земљи.
 • Предузетнички дух, иновативност, креативност и храброст су вредности које и сами негују у својим организацијама, а кроз програм „Покрени се за посао” преносе и у своје окружење. Због тога ће и ове године подржати иновативне, дисруптивне мале бизнисе, који могу да направе разлику. Зато, ако верујеш да је твоја идеја јединствена и иновативна, ово је прилика да је оствариш!

Шта пружа програм Покрени се за посао?

 • донацију у виду опреме, лиценци или сертификата, стандардизације и оптимизације неопходне за покретање или унапређење бизниса, у вредности до 1.000.000 динара, уз обавезно финансијско учешће у износу од 20 одсто вредности гранта;
 • пословне и стручне обуке;
 • сталну саветодавну и менторску помоћ.

Шта је потребно како би учествовао у нашем програму?

 • добра, иновативна и одржива пословна идеја за покретање или унапређење сопственог бизниса (иновативност може бити у самом производу, начину производње, технологији и/или приступу пословању);
 • пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије;
 • додатни плус је ако твоја идеја поштује неке од принципа одрживог развоја као што су друштвено-одговорно пословање, коришћење обновљивих извора енергије, енергетска ефикасност, заштита и очување животне средине, а посебно је важно запошљавање локалног становништва и коришћење њихових знања и вештина.

И још понешто о програму…

 • Програм „Покрени се за посао“ препознат је и као један од најзначајнијих програма који промовишу предузетништво у Србији, а 2015. године проглашен је за националног победника у категорији инвестирања у предузетничке вештине од стране Европске уније и Министарства привреде. На континенталном такмичењу у Луксембургу је сврстан у 10 најбољих пројеката за подршку предузетништву у Европи.
 • У прве три године реализован је као регионални програм за подршку предузетништву у нишавском округу, а након великог успеха и интересовања из осталих крајева Србије, 2012. године проширен је на територију читаве Србије.
 • Јединствен је по томе што, осим грантова за покретање малих бизниса, пружа и додатну подршку у смислу потребних обука, савета и консалтинг услуга.

Досадашњи резултати

 

 • 9 циклуса
 • 742 подржана предузетника, од којих је 309 предузетница и 345 младих до 35 година
 • 940 обезбеђених пословних и стручних обука
 • 2.000+ радних места проистеклих из покренутих или унапређених пословања/бизниса

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

 Сва документа, информације, материјале и фотографије можете преузети на званичној интернет презентацији Youth Inclusion пројекта @www.ukljucivanjemladih.rs

Питања и помоћ  

Лазар Дорошков

Key expert, Youth Inclusion

+381 60 5670890

Е-маил: ldoroskov@gmail.com

www.ukljucivanjemladih.rs

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;