FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I IZVORI FINANSIRANJA

Upravljanje finansijama-osnove

BILANSI

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha

BILANS STANJA

Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju (imovine) privrednog društva na određeni dan (31.12.20___).

Sastoji se od uporednog prikaza AKTIVE, odnosno sredstava sa kojima privredno društvo raspolaže i PASIVE, odnosno prikaza izvora ili porekla sredstava sa kojima privredno društvo raspolaže.

AKTIVA = PASIVA

Aktiva = Stalna sredstva + Obrtna sredstva

Pasiva = Sopstveni izvori + Pozajmljeni izvori

Sledi proširena bilansna jednačina:

Stalna sredstva + Obrtna sredstva = Sopstveni izvori + Pozajmljeni izvori

Na primer, ako jedno privredno društvo ima u svom magacinu robu u vrednosti od 1.000.000 novčanih jedinica, ta roba će biti prikazana u bilansu stanja kao aktiva, odnosno, kao sredstvo kojim privredno društvo duguje dobavljačima 900.000 novčanih jedinica, a bankama 100.000 novčanih jedinica, tada će u bilansu stanja kao poreklo ove robe, odnosno kao pasiva biti navedeni ovi dugovi. Bilansne strane MORAJU biti uravnotežene, AKTIVA je 1.000.000 novčanih jedinica, a PASIVA je 900.000 + 100.000 odnosno 1.000.000.

 

 

 

 

Grafički prikaz BILANSA STANJA

BILANS USPEHA

Bilans uspeha je finansijski izveštaj u kome se prikazuju PRIHODI I RASHODI privrednog društva sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom periodu.

Logično, sadržinu bilansa uspeha čine PRIHODI I RASHODI.

Izrađuje se za period od … do (01.01. do 31.12.)

KLASE – struktura bilansnog okvira

Klasa 0 – Neuplaćeni upisani kapital i stalna sredstva

Klasa 1 – Zalihe

Klasa 2 – Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Klasa 3 – Kapital

Klasa 4 – Dugoročna rezervisanja i obaveze

Klasa 5 – Rashodi

Klasa 6 – Prihodi

Klasa 7 – Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

BILANSNE ŠEME

Bilansna šema bilansa stanja

AKTIVA I PASIVA

AKTIVA: KLASE 0, 1, 2

PASIVA: KLASE 3, 4

Bilansna šema bilansa uspeha

PRIHODI I RASHODI

PRIHODI: KLASA 6

RASHODI: KLASA 5

REZULTAT: KLASA 7

FINANSIJSKA ANALIZA

Neophodna dokumentacija za uspešnu pripremu:

Bilansi (godišnji izveštaji o poslovanju) stanja i uspeha

Blic finansijska analiza (traje nekoliko minuta):

 • osnova analize je izračunavanje NETO OBRTNOG FONDA (prikazuje horizontalnu ravnotežu bilansa stanja)
 • akcenat u ovoj analizi je na LIKVIDNOSTI i u obračunu iznosa potrebnih obrtnih sredstava

NETO OBRTNI FOND

Pokazuje pokrivenost zaliha neto obrtnim fondom.

Predstavlja odnos između, sa jedne strane stalne imovine (osnovnih sredstava i zaliha) i sa druge strane dugoročnih izvora sredstava (sopstveni kapital i dugoročni zajmovi).

Ukoliko je imovina (osnovna sredstva i zalihe) veća od dugoročnih izvora sredstava (sopstveni kapital i dugoročni zajmovi), to pokazuje da je neto obrtni fond negativan, tj nedostatak obrtnih sredstava.

Pri takvom rezultatu, sa sigurnošću možemo zaključiti da preduzeće ima finansijskih problema, odnosno da je NELIKVIDNO.

GRAFIČKI PRIKAZ NETO OBRTNOG FONDA

 

 

 

Na ovom grafičkom primeru je uravnotežen neto obrtni fond, zalihe su pokrivene dugoročnim sredstvima (kapital i dugoročne obaveze)

ZADATAK 1
 izračunavanje neto obrtnog fonda

Na osnovu datih bilansa stanja realnih primera, izračunati neto obrtni fond za tekuću i prethodnu godinu poslovanja.

Odrediti trend NOF-a i predložiti mere za vraćanje bilansa u ravnotežu, odnosno za postizanje LIKVIDNOSTI.

OBRAČUN OBRTNIH SREDSTAVA

OBRTNA SREDSTVA

Osnovne osobine:

Neophodna su za nesmetano funkcionisanje poslovanja preduzeća, za održavanje likvidnosti.

Sastavni su deo strukture investicija

Za izračunavanje potrebnog iznosa obrtnih sredstava su neophodni podaci o troškovima i iz bilansa uspeha: prihodi, rashodi, materijalni troškovi, zarade, porez na dobit, amortizacija

ZADATAK 2
 IZRAČUNAVANJE OBRTNIH SREDSTAVA

Izračunati potrebna obrtna sredstva, na osnovu datih troškova i bilansa uspeha

Napomena: na osnovu vrste delatnosti preduzeća, koeficijenti obrtaja obrtnih sredstava razlikuju

INVESTICIONI POTENCIJAL

Računa se na godišnjem nivou.

Neto dobit + amortizacija = ukupan potencijal

Ukupan potencijal postojeće obaveze = NETO potencijal (trenutni potencijal)

Postojeće obaveze – anuiteti prema bankama, fondovima, lizingu, …

Izvori finansiranja

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

 • Raspisuje: Nacionalna služba za zapošljavanje

Kome su namenjena sredstva?

 • Sredstva su namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji kod NZS i imaju završenu obuku za započinjanje posla, a radi osnivanja: radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili privrednog društva.

IZNOS SUBVENCIJA:

 • Samozapošljavanje – 200.000,00 RSD
 • Samozapošljavanje viškova zaposlenih – 220.000,00 RSD
 • Za nezaposlene osobe sa invaliditetom – 240.000,00 RSD

Obaveze korisnika subvencija

 • Obavljanje registrovane delatnosti i izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – NAJMANJE 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
 • UDRUŽIVANJE VIŠE NEZAPOSLENIH – osnivanje privrednog društva:
 • Svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.

Uslovi

 • Lice prijavljeno na evidenciju nezaposlenih kod NSZ
 • Završena obuka iz preduzetništva kod NSZ ili kod ARRA
 • Izmirene ranije ugovorne i druge obaveze prema NSZ
 • U dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za državnu pomoć u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.
 • U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može da podnese SAMO JEDAN zahtev.
 • ROK ZA PRIJAVU: U SKLADU SA RASPISANIM JAVNIM POZIVOM

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Raspisuju: Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije

 Ciljevi programa

 • Podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje privrednih subjekata
 • Podsticanje zapošljavanja
 • Podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Ko može da konkuriše?

 • Preduzetnici, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u APR 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • Do 30% vrednosti ulaganja (70% kroz kredit Fonda za razvoj)
 • Do 40% vrednosti ulaganja (60% kroz kredit Fonda za razvoj) – iz opštine četvrtog nivoa razvijenosti

Uslovi kreditiranja

 • Rok otplate do 5 godina
 • Grejs period – 1 godina
 • Kamatna stopa = 1.5% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja

Iznos ukupnih sredstava za preduzetnike pravna lica

 • Minimalni iznos ulaganja = 400.000,00 RSD
 • Maksimalan iznos = 6.000.000,00 RSD

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju

 • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara: izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje;
 • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Obezbeđenje kredita

 • Garancija poslovne banke, ili
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnostima, i to: 1. Hipoteka prvog reda na nepokretnostima, za iznos kredita do 1.000.000,00 RSD na zahtev klijenta, a preko 1.000.000,00 RSD obavezno, i/ili 2. hipoteka na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili građevinskom zemljištu (uključujući i gradsko građevinsko zemljište) za iznos kredita do 500.000,00 RSD, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja; i/ili
 • Zaloga na pokretnim stvarima u vlasništvu odnosno zaloga na postojećoj / budućoj opremi za iznos kredita do 1.000.000,00 RSD, s tim da pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže da ne bude manja od 50.000,00 RSD, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili
 • Ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) privrednog subjekta za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga i/ili
 • Ugovorno jemstvo fizičkog lica do maksimalnog iznosa kredita od 500.000,00 dinara, dok se deo kredita iznad tog iznosa mora obezbediti drugim instrumentima, i
 • Blanko sopstvene menice korisnika kredita, sa klauzulom „bez protesta“ i meničnim ovlašćenjem se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

Dodatne informacije

 • Odnos tržišne vrednosti navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na iznos kredita uvećan za pripadajuću kamatu i druge troškove, treba da bude 1,2:1.
 • Napomena za ručnu zalogu kao obezbeđenje: oprema koja je navedena u profakturi i programu ne može se menjati nakon zaključenja ugovora o kreditu. Izuzetno u opravdanim situacijama, u toku obrade zahteva, može se izvršiti izmena i dobavljača i opreme koji su navedeni u profakturi i poslovnom planu. Ukoliko se zamena dobavljača vrši nakon puštanja sredstava ista se može prihvatiti samo ukoliko je zahtev podnet u roku od 30 dana od dana puštanja sredstava za predmetnu namenu.
 • Fond zadržava pravo da traži i dodatno sredstvo obezbeđenja, ukoliko analizom zahteva utvrdi da je to potrebno.

Realizacija sredstava

 • Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
 • Rok za obradu kreditnog zahteva privrednog subjekta kod Fonda je najviše 20 dana, nakon čega privredni subjekt treba da bude obavešten ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju u određenom roku.
 • U roku od osam dana od dana donošenja Odluke Upravnog odbora o kreditu, Fond o odluci o kreditu i o rešenju o dodeli bespovratne pomoći obaveštava privredni subjekat, a u roku do 60 dana od dana dostavljanja odluke i rešenje, zaključuje ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i ugovor o kreditu sa privrednim subjektom.
 • Datumom zaključenja ugovora o bespovratnim sredstvima se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane ovlašćenog lica Fonda.
 • Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava i nakon uspostavljanja svih instrumenata obezbeđenja po ugovoru o kreditu, Fond će, u roku od 15 dana od dana uspostavljanja instrumenata obezbeđenja, uplatiti odobrena bespovratna sredstva direktno na namenski račun korisnika, a na osnovu zahteva korisnika i validne dokumentacije za puštanje sredstava.

Podnošenje zahteva

Prijem zahteva će se vršiti sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine. Prijem zahteva se vrši na adresama Fonda u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a i u Beogradu, Knez Mihailova 14, bilo predajom na pisarnici bilo slanjem preporučenom poštom.

Pokreni se za posao: Šta je program „Pokreni se za posao“?

 • Program „Pokreni se za posao” su 2009. godine pokrenule kompanija Filip Moris i organizacija ENECA, u želji da doprinesu smanjenju nezaposlenosti u Srbiji i podstaknu preduzetništvo u našoj zemlji.
 • Preduzetnički duh, inovativnost, kreativnost i hrabrost su vrednosti koje i sami neguju u svojim organizacijama, a kroz program „Pokreni se za posao” prenose i u svoje okruženje. Zbog toga će i ove godine podržati inovativne, disruptivne male biznise, koji mogu da naprave razliku. Zato, ako veruješ da je tvoja ideja jedinstvena i inovativna, ovo je prilika da je ostvariš!

Šta pruža program Pokreni se za posao?

 • donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne za pokretanje ili unapređenje biznisa, u vrednosti do 1.000.000 dinara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto vrednosti granta;
 • poslovne i stručne obuke;
 • stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć.

Šta je potrebno kako bi učestvovao u našem programu?

 • dobra, inovativna i održiva poslovna ideja za pokretanje ili unapređenje sopstvenog biznisa (inovativnost može biti u samom proizvodu, načinu proizvodnje, tehnologiji i/ili pristupu poslovanju);
 • prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
 • dodatni plus je ako tvoja ideja poštuje neke od principa održivog razvoja kao što su društveno-odgovorno poslovanje, korišćenje obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost, zaštita i očuvanje životne sredine, a posebno je važno zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština.

I još ponešto o programu …

 • Program „Pokreni se za posao“ prepoznat je i kao jedan od najznačajnijih programa koji promovišu preduzetništvo u Srbiji, a 2015. godine proglašen je za nacionalnog pobednika u kategoriji investiranja u preduzetničke veštine od strane Evropske unije i Ministarstva privrede. Na kontinentalnom takmičenju u Luksemburgu je svrstan u 10 najboljih projekata za podršku preduzetništvu u Evropi.
 • U prve tri godine realizovan je kao regionalni program za podršku preduzetništvu u nišavskom okrugu, a nakon velikog uspeha i interesovanja iz ostalih krajeva Srbije, 2012. godine proširen je na teritoriju čitave Srbije.
 • Jedinstven je po tome što, osim grantova za pokretanje malih biznisa, pruža i dodatnu podršku u smislu potrebnih obuka, saveta i konsalting usluga.

Dosadašnji rezultati

 

 

 • 9 ciklusa
 • 742 podržana preduzetnika, od kojih je 309 preduzetnica i 345 mladih do 35 godina
 • 940 obezbeđenih poslovnih i stručnih obuka
 • 2.000+ radnih mesta proisteklih iz pokrenutih ili unapređenih poslovanja/biznisa

  PODRŠKA EVROPSKE UNIJE AKTIVNOM UKLJUČIVANJU MLADIH

   Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Youth Inclusion projekta @www.ukljucivanjemladih.rs

  Pitanja i pomoć  

  Lazar Doroškov

  Key expert, Youth Inclusion

  +381 60 5670890

  E-mail: ldoroskov@gmail.com

  www.ukljucivanjemladih.rs

  Општина Бач

  Opština Bač

  Општина Бачки Петровац

  Opština Bački Petrovac

  Бизниснова - центар проактивно пословање

  Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

  Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

   Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

  Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
   

  Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

   Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

  Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
  ;