Менаџерске вештине управљања

Менаџмент

 • Оспособљеност (вештина) да се воде и мотивишу сарадници тако да они остварују своје најбоље перформансе у процесу реализовања циљева и задатака бизниса
 • Вештина обављања послова помоћу других људи
 • Као менаџер, кад год сте у контакту са неким од ваших сарадника, ви сте на позорници…
 • Да ли сте обучени за ту улогу… да ли знате текст… да ли разумете комад

Ефективност и ефикасност

 • Ефективност – мера испуњења мисије, степен задовољења потреба због којих радимо
 • Бити ефективан значи чинити праве ствари
 • Ефикасност – мера квалитета међусобне усклађености функционисања делова система тако да се циљеви постижу са најмањом потребном потрошњом ресурса
 • Бити ефикасан значи радити на прави начин, брзо и квалитетно

Meнаџмент функције

 • Планирање
 • Организовање
 • Вођење
 • Контрола

Планирање

Свесна и интелектуалнa људска делатност усмерена ка постизању оптималног односа између циљева којима се тежи и расположивих средстава

Циљеви планирања:

 • Смањивање конфликата развојних циљева
 • Минимизирање неизвесности
 • Максимизирање корисности

Процес планирања

Где се налазимо?
Како стићи?
(ко смо, шта радимо и зашто?)
Где се налазимо?
Где желимо да будемо?
(ко смо, шта радимо и зашто?)
(шта желимо да будемо, шта ћемо радити и зашто?)

Oрганизовање

је фаза процеса менаџмента у којој се дефинишу послови које треба урадити, у којој се врши подела рада, групишу послови у одговарајуће структуре и координирају активности свих чланова организације ради остваривања постављених циљева. Неопходно је да се организовање одвија према стандардним и унапред прописаним процедурама, који се унапред прописују, а крајњи циљ је постизање ефикасног пословања.

Вођење

Менаџмент обухвата вештину вођења послова са људима и уз помоћ људи ради остваривања постављених циљева предузећа

Водећи пословање и предузеће, менаџери утичу на сараднике и извршиоце да ефикасније обављају своје послове и да што више доприносе успеху предузећа као целине

Битне компоненте ове активности:

 • Понашање појединца и групе (сарадња)
 • Комуникација између учесника у процесу рада и пословања
 • Мотивација извршилаца послова за залагање на послу
 • Вођство (ауторитет и стил менаџера и руководилаца)

Фактори вођства

Личне карактеристике вође, обухватају следеће компоненте: личне вредности, склоност ка ризику, порекло и начин одлучивања

Особине подређених, како су запослени компонента вођства отуда следи да су њихове особине важан фактор вођства. Посебно су значајне следеће карактеристике запослених:

 • Потреба за независношћу; спремност да се преузме одговорност; поседовање знања и искуства; спремност на учење

Карактеристике средине; успешан менаџер мора да буде свестан промена које се непрекидно дешавају у окружењу и да се прилагођава новонасталим ситуацијама

Карактеристике добрих лидера

 • Ви инспиришете
 • Имате визију
 • Можете направити тим
 • Можете делегирати
 • Ви сте одличан комуникатор
 • Морате бити добар слушалац
 • Морате бити позитивни
 • Морате бити емоционално интелигентни

Контрола пословања

Контрола пословања предузећа је завршна фаза процеса управљања којом се обезбеђује да остварени резултати пословања предузећа одговарају планираним

Своди се на упоређивање планираних и остварених резултата. Уколико дође до одступања између остварених и планираних резултата менаџери морају предузети корективне акције

Контрола долази до изражаја у моменту када поступци планирања нису у потпуности изводљиви

  Асертивна комуникација

  Професионални комуникатор

  • Једнако ефикасно и ефективно комуницира и са онима са којима се „иначе добро слаже“ и са ким „није на истој таласној дужини“
  • Води рачуна о циљевима конкретне комуникације
  • Зна шта, када и којим каналима комуницира коју информацију
  • Сарађује, преноси информације и знање
  • Отворен је и да каже и да чује, као да и одржава двосмерну комуникацију – труди се да разуме другу страну и да буде схваћен
  • Флексибилан је у употреби различитих техника и приступа
  • Влада својим емоцијама и самоуверен је
  • Свестан је да својом комуникацијом представља „модел“ људима око себе
  • Има позитиван приступ и позитивно комуницира

  Вербална и невербална комуникација

  Два аспекта комуникације:

  • „Шта“ – оно што изговорите
  • „Како“ – начин говора и говор тела

  Пасивност

  • избегава расправу
  • већину времена ћути
  • или пуно прича – ништа не каже
  • не изражава своје мишљење већ туђе
  • брзо признаје своју грешку и често се извињава
  • говори тихо, не подиже глас
  • већину времена не гледа у очи
  • смеши се и стално клима главом

  Агресивност

  • захтева и наређује (нема молим и хвала)
  • оптужује и криви друге
  • не признаје своје грешке
  • усмерен на особу, а не на понашање особе
  • не слуша и прекида
  • гласно говори
  • агресивна гестикулација
  • зури у говорника

  Пасивна-агресивност

  • саркастичне, ироничне примедбе
  • ретко износи своје мишљење јавно
  • „генерал после битке“
  • увек је „жртва“ (Наравно, увек ја морам…)
  • не показује права осећања
  • оптужује друге за своје фрустрације

  Асертивност

  • зна активно да слуша
  • поштује друге и то тражи за себе
  • јасно, конкретно и директно говори – не околиша
  • исказује своја очекивања и осећања
  • позитивно изриче приговоре (даје критику)
  • зна да похвали друге
  • преузима одговорност за своје речи и дела
  • спреман/на је да се извини кад погреши
  • зна да се контролише (своја негативна осећања)
  • гледа у очи и глас прилагођава ситуацији

  Сав садржај узет је са презентација

  Менаџерске вештине управљања

  Комуникацијске вештине

  Општина Бач

  Opština Bač

  Општина Бачки Петровац

  Opština Bački Petrovac

  Бизниснова - центар проактивно пословање

  Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

  Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

   Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

  Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
   

  Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

   Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

  Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
  ;