Menadžerske veštine upravljanja

Menadžment

 • Osposobljenost (veština) da se vode i motivišu saradnici tako da oni ostvaruju svoje najbolje performanse u procesu realizovanja ciljeva i zadataka biznisa
 • Veština obavljanja poslova pomoću drugih ljudi
 • Kao menadžer, kad god ste u kontaktu sa nekim od vaših saradnika, vi ste na pozornici…
 • Da li ste obučeni za tu ulogu…da li znate tekst…da li razumete komad

Efektivnost i efikasnost

 • Efektivnost – mera ispunjenja misije, stepen zadovoljenja potreba zbog kojih radimo
 • Biti efektivan znači činiti prave stvari
 • Efikasnost  – mera kvaliteta međusobne usklađenosti funkcionisanja delova sistema tako da se ciljevi postižu sa najmanjom potrebnom potrošnjom resursa
 • Biti efikasan znači raditi na pravi način, brzo i kvalitetno

Menadžment funkcije

 • Planiranje
 • Organizovanje
 • Vođenje
 • Kontrola

Planiranje

Svesna i intelektualna ljudska delatnost usmerena ka postizanju optimalnog odnosa između ciljeva kojima se teži i raspoloživih sredstava

Ciljevi planiranja:

 • Smanjivanje konflikata razvojnih ciljeva
 • Minimiziranje neizvesnosti
 • Maksimiziranje korisnosti

Proces planiranja

Gde se nalazimo?
Kako stići?
(ko smo, šta radimo i zašto?)
Gde se nalazimo?
Gde želimo da budemo?
(ko smo, šta radimo i zašto?)
(šta želimo da budemo, šta ćemo raditi i zašto?)

Organizovanje

je faza procesa menadžmenta u kojoj se definišu poslovi koje treba uraditi, u kojoj se vrši podela rada, grupišu poslovi u odgovarajuće strukture i koordiniraju aktivnosti svih članova organizacije radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Neophodno je da se organizovanje odvija prema standardnim i unapred propisanim procedurama, koji se unapred propisuju, a krajnji cilj je postizanje efikasnog poslovanja.

Vođenje

Menadžment obuhvata veštinu vođenja poslova sa ljudima i uz pomoć ljudi radi ostvarivanja postavljenih ciljeva preduzeća

Vodeći poslovanje i preduzeće, menadžeri utiču na saradnike i izvršioce da efikasnije obavljaju svoje poslove i da što više doprinose uspehu preduzeća kao celine

Bitne komponente ove aktivnosti:

 • Ponašanje pojedinca i grupe (saradnja)
 • Komunikacija između učesnika u procesu rada i poslovanja
 • Motivacija izvršilaca poslova za zalaganje na poslu
 • Vođstvo (autoritet i stil menadžera i rukovodilaca)

Faktori vođstva

Lične karakteristike vođe, obuhvataju sledeće komponente: lične vrednosti, sklonost ka riziku, poreklo i način odlučivanja

Osobine podređenih, kako su zaposleni komponenta vođstva otuda sledi da su njihove osobine važan faktor vođstva. Posebno su značajne sledeće karakteristike zaposlenih:

 • Potreba za nezavisnošću; spremnost da se preuzme odgovornost; posedovanje znanja i iskustva; spremnost na učenje

Karakteristike sredine; uspešan menadžer mora da bude svestan promena koje se neprekidno dešavaju u okruženju i da se prilagođava novonastalim situacijama

Karakteristike dobrih lidera

 • Vi inspirišete
 • Imate viziju
 • Možete napraviti tim
 • Možete delegirati
 • Vi ste odličan komunikator
 • Morate biti dobar slušalac
 • Morate biti pozitivni
 • Morate biti emocionalno inteligentni

Kontrola poslovanja

Kontrola poslovanja preduzeća je završna faza procesa upravljanja kojom se obezbeđuje da ostvareni rezultati poslovanja preduzeća odgovaraju planiranim

Svodi se na upoređivanje planiranih i ostvarenih rezultata. Ukoliko dođe do odstupanja između ostvarenih i planiranih rezultata menadžeri moraju preduzeti korektivne akcije

Kontrola dolazi do izražaja u momentu kada postupci planiranja nisu u potpunosti izvodljivi

   Asertivna komunikacija

   Profesionalni komunikator

   • Jednako efikasno i efektivno komunicira i sa onima sa kojima se „inače dobro slaže“ i sa kim „nije na istoj talasnoj dužini“
   • Vodi računa o ciljevima konkretne komunikacije
   • Zna šta, kada i kojim kanalima komunicira koju informaciju
   • Sarađuje, prenosi informacije i znanje
   • Otvoren je i da kaže i da čuje, kao da i održava dvosmernu komunikaciju – trudi se da razume drugu stranu i da bude shvaćen
   • Fleksibilan je u upotrebi različitih tehnika i pristupa
   • Vlada svojim emocijama i samouveren je
   • Svestan je da svojom komunikacijom predstavlja „model“ ljudima oko sebe
   • Ima pozitivan pristup i pozitivno komunicira

   Verbalna i neverbalna komunikacija

   Dva aspekta komunikacije:

   • „Šta“ – ono što izgovorite
   • „Kako“ – način govora i govor tela

   Pasivnost

   • izbegava raspravu
   • većinu vremena ćuti
   • ili puno priča – ništa ne kaže
   • ne izražava svoje mišljenje već tuđe
   • brzo priznaje svoju grešku i često se izvinjava
   • govori tiho, ne podiže glas
   • većinu vremena ne gleda u oči
   • smeši se i stalno klima glavom

   Agresivnost

   • zahteva i naređuje (nema molim i hvala)
   • optužuje i krivi druge
   • ne priznaje svoje greške
   • usmeren na osobu, a ne na ponašanje osobe
   • ne sluša i prekida
   • glasno govori
   • agresivna gestikulacija
   • zuri u govornika

   Pasivna-agresivnost

   • sarkastične, ironične primedbe
   • retko iznosi svoje mišljenje javno
   • „general posle bitke“
   • uvek je „žrtva“ (Naravno, uvek ja moram…)
   • ne pokazuje prava osećanja
   • optužuje druge za svoje frustracije

   Asertivnost

   • zna aktivno da sluša
   • poštuje druge i to traži za sebe
   • jasno, konkretno i direktno govori – ne okoliša
   • iskazuje svoja očekivanja i osećanja
   • pozitivno izriče prigovore (daje kritiku)
   • zna da pohvali druge
   • preuzima odgovornost za svoje reči i dela
   • spreman/na je da se izvini kad pogreši
   • zna da se kontroliše (svoja negativna osećanja)
   • gleda u oči i glas prilagođava situaciji

    Sav sadržaj uzet je sa prezentacija

    Menadžerske veštine upravljanja

    Komunikacijske veštine

    Општина Бач

    Opština Bač

    Општина Бачки Петровац

    Opština Bački Petrovac

    Бизниснова - центар проактивно пословање

    Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

    Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

     Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

    Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

    Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
     

    Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

     Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

    Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

    Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
    ;