Правни концепт оснивања посла

ПРАВНИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

 • Закон о привредним друштвима (’’Службени гласник РС’’, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015)
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (’’Службени гласник РС’’, бр. 99/2011 и 83/2014 )
 • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију (’’Службени гласник РС’’, бр. 42/2016)
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (’’Службени гласник РС’’, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016)

 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ – ПОЈАМ

ПРЕДУЗЕТНИК
Пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
Правно лице које оснивачким актом оснивају правна или физичка лица ради обављања делатности у циљу стицања добити

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

ПРЕДУЗЕТНИК
Салон, радионица, агенција, занатска, услужна, угоститељска, трговинска радња, канцеларија, сервис, ординација, студио, такси/ауто превозник, биро...
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ДРУШТВА ЛИЦА
 • Ортачко друштво – ОД
 • Командитно друштво - КД
 • ДРУШТВА КАПИТАЛА
 • Друштво са ограниченом одговорношћу – ДОО
 • Акционарско друштво (отворено/затворено) - АД
 • ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ – КО МОЖЕ БИТИ ОСНИВАЧ?

  ПРЕДУЗЕТНИК
 • Незапослено лице
 • Лице у радном односу
 • Пензионер
 • ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
 • Незапослено лице
 • Лице у радном односу
 • Пензионер
 • Привредни субјект
 • ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК – ШТА РЕГИСТРОВАТИ?

  Одговорност за обавезе
  Предузетник
  Предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности. Одговорност за обавезе не престаје брисањем предузетника из регистра.
  ДОО
  Код привредних друштава одговорност је различито одређена, с обзиром на облик у коме се организују. Д.О.О. одговара за све своје обавезе целокупном имовином док оснивачи/чланови Д.О.О. не одговарају својом имовином за обавезе свог Д.О.О, односно оснивачи одговарају у границама уложених средстава.
  Оснивачки улог
  Предузетник
  Без улога
  ДОО
  Новац, ствари, права, рад
  Опорезивање и вођење књиговодства
  Предузетник
  Могућност паушалног плаћања пореза/према оствареној добити, без обавезе вођења књига
  ДОО
  Плаћање пореза према оствареној добити, двојно књиговодство
  Промена правне форме
  Предузетник
  Предузетник може извршити прелазак у ДОО
  ДОО
  Д.О.О. не може променити правну форму у предузетника

   

  РЕГИСТРАЦИЈА – НАДЛЕЖНОСТ

   

  • Агенција за привредне регистре је надлежна за вођење Регистра привредних субјеката, који је од 2009. године електронски регистар 
  • Регистар привредних субјеката је јединствена, централна, јавна, електронска база података о привредним субјектима, формирана за територију РС у коју се подаци уносе и чувају, у складу са законом
  • У оквиру Регистра привредних субјеката су успостављене одвојене електронске базе података – база о привредним друштвима и база о предузетницима
  • Сајт АПР-а www.apr.gov.rs

  ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ

  У Регистар се уписује:

  • Оснивање, статусне промене и брисање привредних субјеката
  • Подаци о привредном субјекту од значаја за правни промет – забележбе
  • Други подаци одређени законом

   

  „ONE STOP SHOP”

  • Једношалтерски систем регистрације привредних субјеката почео је са применом 6. маја 2009. године у АПР-у 
  • Обухвата електронско повезивање више државних органа (АПР, Пореску управу, Републички фонд за здравствено осигурање и Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање), односно пружање услуге регистрације привредног субјекта и добијања ПИБ-а на једном месту – у АПР-у

  ПОСТУПАК  РЕГИСТРАЦИЈЕ

  • На сајту АПР-а проверити да ли је пословно име које се жели регистровати слободно
  • Поступак регистрације покреће се у АПР-у лично или поштом подношењем регистрационе пријаве оснивања на прописаном обрасцу у зависности од правне форме субјекта који се оснива, уз пратећу документацију и доказ о уплати накнаде 
  • Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката – привредна друштва и предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97
  • Сви детаљни подаци поступка регистрације и потребне пријаве доступни су на сајту www.apr.gov.rs 

  Пријаве се на сајту АПР-а из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 РСД

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

  • Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника
  • Доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за страно – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу)
  • Доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника – 1.500,00 РСД
  • Дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНИВАЊЕ ДОО

  • Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – друштво са ограниченом одговорношћу
  • Оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва
  • Доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за страно – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре)
  • Одлука о именовању заступника, ако није одређен оснивачким актом
  • Потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања
  • Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања  привредног друштва
  • Доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта

  еРегистрација оснивања предузетника

  • Од 1. јануара 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем.  
  • За еРегистрацију оснивања предузетника потребно је да пунолетно физичко лице поседује:
   • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
   • инсталиран читач електронских картица,
   • Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнада.

  ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

  Накнада за оснивање предузетника

  • Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара,
  • Висина накнаде за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.000,00 динара.

  Накнаде за промене података о предузетнику

  • Висина накнаде за регистрацију промене података о предузетнику износи 750,00 динара.
  • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара увећава се за 400,00 динара по промени.

  Накнада за брисање предузетника

  • Висина накнаде за брисање предузетника износи 1.200,00 динара.

  Накнаде за издавање извода, копија и потврда

  • за издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику 900,00 динара,
  • за издавање преписа одлука регистратора 900,00 динара,
  • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, 30,00 динара по страни документа,
  • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 500,00 динара,
  • за издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику,
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку. И друге остале накнаде…

  ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

  Накнаде за оснивање привредних друштава

  • Накнада за регистрацију оснивања привредног субјекта, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.
  • Накнада за оснивање једночланих и вишечланих ДОО електронским путем износи 4.500,00 динара.
  • Накнада за регистрацију оснивања огранка страног привредног друштва и представништва страног привредног друштва износи 4.900,00 динара.

  Накнаде за промене података о привредним друштвима

  • Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном друштву, огранку страног привредног друштва и представништву страног привредног друштва, износи 2.800,00 динара.
  • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.
  • Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту привредног субјекта из Регистра износи 6.000,00 динара
  • Накнада за упис и промену привредне делатности удружења износи 2.800,00 динара.
  • Накнада за регистрацију промене правне форме је 4.900,00 динара.
  • Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени. И друге остале накнаде…

  ДАЉИ КОРАЦИ

  Печаторезац
  Израда печата код овлашћеног печаторесца, уз решење о оснивању из АПР-а
  Пословна банка
  Отварање рачуна у пословној банци - обавезну документацију видети на сајту банке код које се отвара рачун
  Пореска управа
  Документација за предузетнике: Образац ПП ДГ 1С (електронски); Копија решења о оснивању из АПР-а; Фотокопија личне карте; Уговор о отварању рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа; Пријава на социјално осигурање; Уговор са књиговодственом агенцијом о вођењу пословних књига; Доказ о седишту обављања делатности; М-1 образац / Изјава да нема запослених; Документација за доо: Образац ПППДП (електронски); Копија решења о оснивању из АПР-а; Потврда о добијеном ПИБ-у; Уговор о отварању рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа; Пријава на социјално осигурање за оснивача; Уговор са књиговодственом агенцијом о вођењу пословних књига; Доказ о седишту обављања делатности; М-1 образац / Изјава да нема запослених

  Примери докумената практични рад

  ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

   Сва документа, информације, материјале и фотографије можете преузети на званичној интернет презентацији Youth Inclusion пројекта @www.ukljucivanjemladih.rs

  Питања и помоћ  

  Лазар Дорошков

  Key expert, Youth Inclusion

  +381 60 5670890

  Е-маил: ldoroskov@gmail.com

  www.ukljucivanjemladih.rs

  Сав садржај узет је са презентације Правна регулатива

  Општина Бач

  Opština Bač

  Општина Бачки Петровац

  Opština Bački Petrovac

  Бизниснова - центар проактивно пословање

  Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

  Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

   Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

  Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
   

  Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

   Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

  Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
  ;