Pravni koncept osnivanja posla

PRAVNI OKVIR POSLOVANJA

 • Zakon o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (’’Službeni glasnik RS’’, br. 99/2011 i 83/2014 )
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (’’Službeni glasnik RS’’, br. 42/2016)
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (’’Službeni glasnik RS’’, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016)

 

PRIVREDNI SUBJEKTI – POJAM

PREDUZETNIK
Poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji
PRIVREDNO DRUŠTVO
Pravno lice koje osnivačkim aktom osnivaju pravna ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti

OBLICI ORGANIZOVANJA

PREDUZETNIK
Salon, radionica, agencija, zanatska, uslužna, ugostiteljska, trgovinska radnja, kancelarija, servis, ordinacija, studio, taksi/auto prevoznik, biro...
PRIVREDNO DRUŠTVO
DRUŠTVA LICA
 • Ortačko društvo – OD
 • Komanditno društvo - KD
 • DRUŠTVA KAPITALA
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO
 • Akcionarsko društvo (otvoreno/zatvoreno) - AD
 • PRIVREDNI SUBJEKTI – KO MOŽE BITI OSNIVAČ?

  PREDUZETNIK
  PRIVREDNO DRUŠTVO
 • Nezaposleno lice
 • Lice u radnom odnosu
 • Penzioner
 • Nezaposleno lice
 • Lice u radnom odnosu
 • Penzioner
 • Privredni subjekt
 • PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK – ŠTA REGISTROVATI?

  Odgovornost za obaveze
  Preduzetnik
  Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra
  DOO
  Kod privrednih društava odgovornost je različito određena, s obzirom na oblik u kome se organizuju. D.O.O. odgovara za sve svoje obaveze celokupnom imovinom dok osnivači/članovi D.O.O. ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze svog D.O.O, odnosno osnivači odgovaraju u granicama uloženih sredstava.
  Osnivački ulog
  Preduzetnik
  Bez uloga
  DOO
  Novac, stvari, prava, rad
  Oporezivanje i vođenje knjigovodstva
  Preduzetnik
  Mogućnost paušalnog plaćanja poreza/prema ostvarenoj dobiti, bez obaveze vođenja knjiga
  DOO
  Plaćanje poreza prema ostvarenoj dobiti, dvojno knjigovodstvo
  Promena pravne forme
  Preduzetnik
  Preduzetnik može izvršiti prelazak u D.O.O.
  DOO
  D.O.O. ne može promeniti pravnu formu u preduzetnika

   

  REGISTRACIJA – NADLEŽNOST

   

  • Agencija za privredne registre je nadležna za vođenje Registra privrednih subjekata, koji je od 2009. godine elektronski registar
  • Registar privrednih subjekata je jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o privrednim subjektima, formirana za teritoriju RS u koju se podaci unose i čuvaju, u skladu sa zakonom
  • U okviru Registara privrednih subjekata su uspostavljene odvojene elektronske baze podataka – baza o privrednim društvima i baza o preduzetnicima
  • Sajt APR-a www.apr.gov.rs

  PREDMET REGISTRACIJE

  U Registar se upisuje:

  • Osnivanje, statusne promene i brisanje privrednih subjekata
  • Podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet – zabeležbe
  • Drugi podaci određeni zakonom

   

  „ONE STOP SHOP”

  • Jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata počeo je sa primenom 6. maja 2009. godine u APR-u
  • Obuhvata elektronsko povezivanje više državnih organa (APR, Poresku upravu, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje), odnosno pružanje usluge registracije privrednog subjekta i dobijanja PIB-a na jednom mestu – u APR-u

   

  POSTUPAK REGISTRACIJE

  • Na sajtu APR-a proveriti da li je poslovno ime koje se želi registrovati slobodno
  • Postupak registracije pokreće se u APR-u lično ili poštom podnošenjem registracione prijave osnivanja na propisanom obrascu u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva, uz prateću dokumentaciju i dokaz o uplati naknade
  • Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata – privredna društva i preduzetnici, vrši se na račun: 840-29770845-52, model 97
  • Svi detaljni podaci postupka registracije i potrebne prijave dostupni su na sajtu www.apr.gov.rs 

  Prijave se na sajtu APR-a iz odeljka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 RSD

  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANJE PREDUZETNIKA

  • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
  • Dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za strano – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu)
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika – 1.500,00 RSD
  • Dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju

  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANJE DOO

  • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću
  • Osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva
  • Dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za strano – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre)
  • Odluka o imenovanju zastupnika, ako nije određen osnivačkim aktom
  • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja privrednog društva
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta

  eRegistracija osnivanja preduzetnika

  • Od 1. januara 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem.
  • Za eRegistraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:
   • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
   • instaliran čitač elektronskih kartica,
   • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

   

  VISINE NAKNADA ZA PREDUZETNIKE

  Naknada za osnivanje preduzetnika

  • Visina naknade za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara,
  • Visina naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.000,00 dinara.

  Naknade za promene podataka o preduzetniku

  • Visina naknade za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
  • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.

  Naknada za brisanje preduzetnika

  • Visina naknade za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.

  Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

  • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara,
  • za izdavanje prepisa odluka registratora 900,00 dinara,
  • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, 30,00 dinara po strani dokumenta,
  • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara,
  • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku,
  • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku. I druge ostale naknade…

  VISINE NAKNADA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

  Naknade za osnivanje privrednih društava

  • Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara. Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.
  • Naknada za osnivanje jednočlanih i višečlanih DOO elektronskim putem iznosi 4.500,00 dinara.
  • Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

  Naknade za promene podataka o privrednim društvima

  • Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.
  • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.
  • Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara
  • Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.
  • Naknada za registraciju promene pravne forme je 4.900,00 dinara.
  • Naknada za registraciju statusne promene iznosi 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni. I druge ostale naknade…

  DALJI KORACI

  Pečatorezac
  Izrada pečata kod ovlašćenog pečatoresca, uz rešenje o osnivanju iz APR-a
  Poslovna banka
  Otvaranje računa u poslovnoj banci - obaveznu dokumentaciju videti na sajtu banke kod koje se otvara račun
  Poreska uprava
  Dokumentacija za preduzetnike: Obrazac PP DG 1S (elektronski); Kopija rešenja o osnivanju iz APR-a; Fotokopija lične karte; Ugovor o otvaranju računa kod poslovne banke i karton deponovanih potpisa; Prijava na socijalno osiguranje; Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom o vođenju poslovnih knjiga; Dokaz o sedištu obavljanja delatnosti; M-1 obrazac / Izjava da nema zaposlenih; Dokumentacija za doo: Obrazac PPPDP (elektronski); Kopija rešenja o osnivanju iz APR-a; Potvrda o dobijenom PIB-u; Ugovor o otvaranju računa kod poslovne banke i karton deponovanih potpisa; Prijava na socijalno osiguranje za osnivača; Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom o vođenju poslovnih knjiga; Dokaz o sedištu obavljanja delatnosti; M-1 obrazac / Izjava da nema zaposlenih

  Primeri dokumenata – praktični rad

  PODRŠKA EVROPSKE UNIJE AKTIVNOM UKLJUČIVANJU MLADIH

   Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Youth Inclusion projekta @www.ukljucivanjemladih.rs

  Pitanja i pomoć  

  Lazar Doroškov

  Key expert, Youth Inclusion

  +381 60 5670890

  E-mail: ldoroskov@gmail.com

  www.ukljucivanjemladih.rs

  Sav sadržaj uzet je sa prezentacije Pravna regulativa

  Општина Бач

  Opština Bač

  Општина Бачки Петровац

  Opština Bački Petrovac

  Бизниснова - центар проактивно пословање

  Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

  Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

   Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

  Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
   

  Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

   Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

  Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

  Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
  ;