Porezi i doprinosi

PRAVNI OKVIR

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS“, br. 24/01 , 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15)
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15)
 • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 80/17)

POREZ NA POSLOVANJE – NAČINI OPOREZIVANJA

 • Porez na prihod od samostalne delatnosti - 10%
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Privredno društvo
 • Porez na dobit pravnih lica - 15%
 • Dvojno knjigovodstvo
  • Ako preduzetnik vodi knjige, to ne mora nužno da znači da je u PDV sistemu.
  • Ako paušalac postane obveznik PDV (sopstvenom odlukom ili ukoliko ostvari promet preko 8.000.000), dužan je da počne da vodi poslovne knjige od dana kada je postao obveznik PDV-a

  POREZ NA POSLOVANJE – ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 • Porez na prihod od samostalne delatnosti - 10%
 • Poreska prijava se podnosi najkasnije do 15. marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa
 • Privredno društvo
 • Porez na dobit pravnih lica - 15%
 • Poreska prijava se podnosi u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa
 • PAUŠALNO UTVRĐEN NAČIN OPOREZIVANjA – OGRANIČENjA

  Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta

  2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama

  3) u čiju delatnost ulažu i druga lica

  4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara

  5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost

  Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod

  POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE

  • Neto zarada je naknada za posao u toku određenog meseca (iznos koji se isplati zaposlenom)
  • Bruto zarada pored neto zarade obuhvata:
   • porez na zarade
   • doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
   • doprinos za zdravstveno osiguranje
   • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
  • Trošak za poslodavca je bruto zarada

  POREZI I DOPRINOSI ZA POSLODAVCA

  Vrsta obaveza
  Plaćate, ako ste zaposleni u drugoj firmi
  Porez
  *
  Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
  *
  Doprinos za zdravstveno osiguranje
  Doprinos u slučaju nezaposlenosti
  Vrsta obaveza
  Plaćate, ako ste zaposleni u svojoj firmi
  Porez
  *
  Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
  *
  Doprinos za zdravstveno osiguranje
  *
  Doprinos u slučaju nezaposlenosti
  *

  POREZ NA ZARADE

  • Porez na zarade – 10%
  • Osnovicu za obračun poreza na zarade zaposlenih čini iznos bruto zarade koji je umanjen za iznos umanjenja. Iznos umanjenja je 16.300,00 RSD i usklađuje se svake godine
  • Navedeni iznos se primenjuje u januaru 2020.

  DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE

  Doprinosi na teret poslodavca
  12%
  5,15%
  0,75%
  17,19%

  NAČINI OPOREZIVANJA PREDUZETNIKA

  Preduzetnik koji se odlučio na isplatu lične zarade
  Na zaradu se plaćaju
 • porez na zaradu - 10%
 • doprinosi - 37,8%
 • porez na dobit - 10%
 • POREZ NA DODATU VREDNOST – PDV

  PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

  U svakoj fazi proizvodno – prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi.

  PORESKI OBVEZNIK

  Poreski obveznik je lice, uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prebivalište, koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti

  PDV plaća privredno društvo i preduzetnik koji ostvaruju godišnji promet preko 8.000.000 RSD

  PREDMET OPOREZIVANjA

  Predmet oporezivanja su:

  • Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti
  • Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike)

  PORESKA STOPA

  Propisane stope PDV-a (od 1. oktobra 2012. godine):

  • Opšta stopa 20%
  • Posebna stopa 10%

  MALI PORESKI OBVEZNICI

  • Malim obveznikom smatra se lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, odnosno koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara
  • Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom
  • Mali obveznik može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem propisane evidencione prijave Poreskoj upravi i u tom slučaju stiče prava i obaveze koje obveznik PDV ima
  • Obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine

   POVRAĆAJ POREZA

  • Ako je iznos prethodno plaćenog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike
  • Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj, razlika se priznaje kao poreski kredit
  • Poreski obveznik može da traži povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita podnošenjem zahteva, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period

   PODRŠKA EVROPSKE UNIJE AKTIVNOM UKLJUČIVANJU MLADIH

    Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Youth Inclusion projekta @www.ukljucivanjemladih.rs

   Pitanja i pomoć  

   Lazar Doroškov

   Key expert, Youth Inclusion

   +381 60 5670890

   E-mail: ldoroskov@gmail.com

   www.ukljucivanjemladih.rs

   Sav sadržaj uzet je sa prezentacije Porezi i doprinosi

   Општина Бач

   Opština Bač

   Општина Бачки Петровац

   Opština Bački Petrovac

   Бизниснова - центар проактивно пословање

   Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

   Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

    Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

   Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

   Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
    

   Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

    Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

   Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

   Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
   ;